Preambuła Kodeksu Dobrych Praktyk Stowarzyszenia Liderów Stomatologii Polskiej

Niniejszy dokument stanowi zbiór ideałów, wartości i zasad, którymi w swej pracy zawodowej kierują się Członkowie Stowarzyszenia Liderów Stomatologii Polskiej. Swoją postawą, Członkowie Stowarzyszenia potwierdzają uznanie Gabinetów Członkowskich za godne najwyższego zaufania: zarówno pod względem standardów oferowanej opieki medycznej, jak i stabilności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Kodeks Dobrych Praktyk Stowarzyszenia jest gwarantem uczciwości, rzetelności i transparentności oraz wyrazem dążenia Członków Stowarzyszenia do podniesienia standardów polskiej opieki stomatologicznej, przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości Pacjentów. Członkowie Stowarzyszenia Liderów Stomatologii Polskiej zgodnie uznają, iż warunkiem rozwoju jest umacnianie i pogłębianie konkurencyjności na polskim rynku usług stomatologicznych, co jest tym ważniejsze, im silniejsza jest konkurencja między Gabinetami. Mając na uwadze dobro Pacjenta oraz działając w intencji czytelnego określenia zasad jakości świadczonych usług - jako instrumentu wymiernie podnoszącego konkurencyjność - niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk jest wyrazem konsensusu przekonań i oczekiwań Członków Stowarzyszenia w relacji do przekonań i oczekiwań społecznych.

 

  Kodeks Dobrych Praktyk Stowarzyszenia Liderów Stomatologii Polskiej (plik .pdf)